U bent hier: Home / De aangifte

De aangifte

Aangiftecovid19.nl levert een modelaangifte met toelichting voor hulp bij het doen van de strafrechtelijke aangifteplicht in verband met de Coronacrisis. Hieronder is de tekst van deze modelaangifte te lezen. De modelaangifte van aangiftecovid19.nl kan worden gedownload in pdf-formaat en als word-document.

DOWNLOAD HIER DE MODELAANGIFTE

De Officier van Justitie
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Den Haag
Postbus 20302
2500 EH  Den Haag


Datum            :     …....................................................................
Uw Kenmerk :     …....................................................................
Onderwerp    :   Aangifte bedrog met terroristisch oogmerk en/of internationale  misdrijven en/of misdrijven tegen het leven gericht en/of  misdrijven tegen de  algehele volksgezondheid en/of misdrijven tegen individuele gezondheid van personen.
 
Edelachtbare Vrouwe / Heer Officier van Justitie,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor onderstaande aangifte inzake de Coronamaatregelen of althans de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het (nieuwe) Coronavirus.

AANGEVER
Naam        :.................................................................................................................
Geboren op    :.................................................................................................................
Geboren te    :.................................................................................................................
Wonende te    :.................................................................................................................
Paspoort / ID-card / Rijbewijs* nummer: :............ ….....................................................

DOET AANGIFTE TEGEN:
Ambtena(a)r(en) en/of personen anderszins werkzaam bij of voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),Outbreak Management Team (OMT) , de Gezondheidsraad en/of eventuele andere (direct of indirect) verantwoordelijken en/of leidinggevenden en/of betrokkenen, waarvan mij de naam en andere gegevens onbekend is/zijn. In ieder geval kunnen zij worden aangeduid als personen of althans medische wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen of althans de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het (nieuwe) Coronavirus; en als zij die daaromheen actief zijn (hulppersonen) zoals journalisten en hun media die nepnieuws en desinformatie verspreiden in verband met de Coronamaatregelen of althans de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het nieuwe Coronavirus. Ook kunnen de plegers worden aangeduid als zij die de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus zoals handhaving van het Zelenko-protocol en/of het geneesmiddel Ivermectine en/of zelfzorgmiddelen, verdacht maken.

DOE AANGIFTE VAN:
Bedrog met terroristisch oogmerk van het Kabinet en Parlement in verband met Coronamaatregelen of althans de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het (nieuwe) Coronavirus en het daarmee bewerkstelligen van misdaden tegen de menselijkheid en/of massamoord en/of moord en/of doodslag of althans daarmee de volksgezondheid en/io de individuele gezondheid benadelend. Dit zijn feiten zoals bedoeld in de artikelen 287 tot en met 294 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er is sprake van een terroristisch misdrijf of althans misdrijven met terroristisch oogmerk zoals bedoeld in artikel 83a Sr Ook is er sprake van internationale misdrijven. En van ambtsmisdrijven als bedoeld in artikel 44 Sr en 162 van het Wetboek van Strafvordering  (Sv). Op grond van artikel 160, eerste lid Sv is een ieder verplicht aangifte te doen van misdrijven bedoeld in titel XIX van het Tweede Boek Sr: Misdrijven tegen het leven gericht. En bij terroristisch misdrijven. Hierbij kom ik deze strafrechtelijke aangifteplicht na.

TOELICHTING:
Het is algemeen bekend dat ten gevolge van een pandemie van een virus een crisis heerst die de Coronacrisis wordt genoemd. Er zou een nieuw besmettelijk Coronavirus zijn (Sars-cov-2 of Sars-cov-19), en er zouden varianten daarvan zijn, waarvan mensen ziek worden en Covid19 krijgen. Er zijn grote aantallen besmettingen gemeld. In Nederland zijn in 2020 ruim 15.000 mensen méér  overleden dan verwacht (zie: Gerechtshof Den Haag, 31 augustus 2021, r.o. 5.20 (ECLI:NL:GHDHA:2021:1603)). Deze personen zijn verondersteld overleden aan de aandoening Covid19. In het echt zijn ze overleden omdat de burgerbevolking leefomstandigheden is opgelegd waaronder onthouding van toegang tot geneesmiddelen, kennelijk gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking (vgl: artikel 4, derde lid, Wet Internationale Misdrijven (hierna: WIM).

Omdat er veel (populair-) wetenschappelijke discussie is over aard, ernst en aanpak van het Coronavirus is er onderzoek gedaan. Daarbij komt de website van Rob Elens, huisarts te Meijel, prominent in beeld: https://zelfzorgcovid19.nl. Op deze website levert deze huisarts het objectieve kwalitatieve en kwantitatieve bewijs dat het recept wat hij bij bestrijding van de pandemie van het virus adviseert volgens het Zelenko-protocol, gegarandeerd werkt tegen Covid-klachten. Zonder bijwerkingen. En tegen de kosten van ongeveer 15 Euro per patiënt. Dit recept voorkomt dat mensen sterven aan Covid19. Bovendien werken de geneesmiddelen die dr. Zelenko en huisarts Rob Elens van https://zelfzorgcovid19.nl adviseren, als vaccins. Ze dragen bij aan de (natuurlijke) immuniteit waardoor minder kans bestaat op ziek worden. En de zorg wordt ontlast.

Bovendien levert huisarts Rob Elens op zijn website https://zelfzorgcovid19.nl het objectieve kwalitatieve en kwantitatieve bewijs dat het geneesmiddel Ivermectine en (bepaalde) zelfzorgmiddelen werken ter bestrijding van Covid19 en ontlasting van de zorg. Bovendien zijn deze middelen veilig, goed- en snelwerkend en goedkoop.

Desondanks worden het Kabinet en Parlement door bepaalde personen geadviseerd de bevolking leefomstandigheden op te leggen bestaande uit onthouding van toegang tot deze geneesmiddelen (Kwakzalver-motie, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/04/beantwoording-kamervragen-over-hydroxychloroquine). Dat is een bestanddeel van artikel 4 WIM. De geneesmiddelen die de pandemie snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden worden niet geadviseerd/voorgeschreven door het RIVM en OMT of andere adviseurs van het Kabinet en Parlement. Het is moeilijk tot onmogelijk voor burgers bij Covid-klachten van de huisarts in de eerstelijnszorg het recept van huisarts Rob Elens of een recept voor Ivermecitine te krijgen. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voeren een strijd tegen huisarts Rob Elens en zijn behandelmethode in verband met Sars-cov-19 (zie: https://www.ad.nl/limburg/inspectie-limburgse-huisarts-moet-stoppen-met-experimentele-behandeling-coronapatienten-br~ad06aac3). Zij verboden zelfs huisartsen de goede, veilige, goedkope en snelwerkende geneesmiddelen zoals geadviseerd door Rob Elens aan patiënten voor te schrijven. Omdat het recept van Rob Elens HydroxyChloroquine (HCQ) en/of Ivermectine bevat wat off-label wordt toegepast. Later op 25 september 2020 blijkt dat het recept van Rob Elens met HCQ niet is verboden (zie: https://zelfzorgcovid19.nl/schriftelijke-bevestiging-nhg-hcq-is-helemaal-niet-verboden-nieuwe-huisartsbrief-vs5). En off-label kan en mag worden gebruikt in de eerste lijn voor bestrijding van Coronaklachten en/of de pandemie van het virus. Toch wordt handhaving van het Zelenko-protocol en gebruik van Ivermectine niet geadviseerd door het RIVM en het OMT; bovendien worden huisartsen die deze geneesmiddelen voorschrijven gestraft en mogelijk geroyeerd. De douane neemt partijen Ivermecitine in beslag van burgers die de geneesmiddelen online kopen (https://web.archive.org/web/20211024102552/https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-neemt-illegale-covid19-geneesmiddelen-in-beslag). Deze geneesmiddelen worden illegaal genoemd door de Douane (Belastingdienst) terwijl de inbeslagname een vorm is van door ambtenaren gepleegde internationale misdrijven. Dat past niet bij de (ambtelijke) taken van deze onderdelen van de Staat der Nederlanden.

Het RIVM en IGJ en ook anderen die het Kabinet adviseren (vgl: rechtbank Den Haag 24 juli 2020, r.o. 2.2 & 2.4 ECLI:NL:RBDHA:2020:6856) in verband met de Coronamaatregelen bewerkstelligen met hun adviezen dat Corona niet kan genezen (zie: https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg). Deze adviseurs van het Kabinet en Parlement leggen de bewindslieden en Kamerleden woorden in de mond waarvan deze adviseurs weten dat ze onwaar en onvolledig zijn. Daardoor sterven mensen in het ziekenhuis aan Covid19. Totaal onnodig want het recept van huisarts Rob Elens is bekend. De geneesmiddelen zijn ruim voorradig en voorhanden. En goedkoop. De constatering van het Openbaar Ministerie dient in ieder geval te zijn dat de feiten waarvan hierbij schriftelijk aangifte is gedaan kwalificeren als terrorisme en (massa)moord door Coronamaatregelen of althans (massa)moord en/of dood door schuld en/of doodslag door de strijd tegen gebruik van HydroxyChloroquine en/of Ivermectine en/of zelfzorgmiddelen in de eerstelijnszorg volgens de adviezen van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl en het Zelenko-protocol (zie: https://www.thezelenkoprotocol.com). Met de geneesmiddelen van huisarts Rob Elens zijn vaccins onnodig. Het gaat om inmiddels meer dan vijftienduizend Nederlanders die in de eerste lijn geholpen konden worden en waarvan velen niet door Corona hadden hoeven sterven. Bovendien komen steeds meer berichten door dat mensen sterven aan het Coronavaccin of lijden aan bijwerkingen anderszins.
 
Door de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het (nieuwe) Coronavirus vrees ik dat ikzelf en meer mensen zullen worden gedood. En dat Nederland, de wereld en Europa lange tijd gebukt zullen gaan onder crisis. Men heeft het er over dat de huidige crisis de grootste is sinds 76 jaar. De Mainstream journalistiek en media bieden geen enkele ruimte voor de feiten. Iedereen met een ander standpunt dan het officiële verhaal wordt actief gecensureerd in de (sociale) media. De grote platforms volgen alleen nog het officiële verhaal over Corona wat evident is gebaseerd op bedrog met terroristisch oogmerk. De waarheid zoals huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl die vertelt over de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus mag worden gecensureerd van platforms als Facebook, YouTube, Twitter etc (zie: Rechtbank Amsterdam, 09 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4435). En wordt ook actief gecensureerd door deze ondernemingen terwijl deze ondernemingen tevens beweren ‘fact checkers’ te raadplegen. Ze kennen de feiten of kunnen deze kennen. De platforms weten of kunnen weten dat zij met hun censuur bijdragen aan verspreiding van desinformatie over het Coronavirus en over de juiste werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus. Vrees wordt aangejaagd door het RIVM, het OMT en de Gezondheidsraad. En door de constante stroom van bewuste desinformatie door Mainstream journalisten en hun media. Er is nu een vierde golf  die voorkomen had kunnen worden indien iedereen toegang had gekregen tot de geneesmiddelen die worden geadviseerd door dr. Zelenko en huisarts Rob Elens van de website zelfzorgcovid19.nl. Bovendien is de maatschappij veranderd. Het zogenaamd nieuwe normaal zou normaal moeten zijn. Nederlanders hebben collectief huisarrest gehad. De QR-code is verplicht. Op het werk en in bioscopen, theaters en sportscholen. Bedrijven moeten sluiten. Mensen worden werkloos. De economische schade is gigantisch. De politieke besluitvorming beïnvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt op mijn een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a Sr. Niemand mag angst zaaien en fundamentele structuren ontwrichten.  

Bijgevoegd ontvang u objectieve bewijzen zoals huisarts Rob Elens die publiceert op zijn website https://zelfzorgcovid19.nl. Ook vindt u hieronder een lijst met vindplaatsen op internet met bronnen voor objectief kwantitatief en kwalitatief bewijs van de werking van HCQ en/of Ivermectine en/of zelfzorgmiddelen bij en tijdens bestrijding van de pandemie van het virus. Het middels HCQ, Zink en Azitromycine en/of Ivermectine en/of zelfzorgmiddelen vroegtijdig stoppen van de virusreplicatie voorkomt schade aan organen en ziekenhuisopname. Er zijn diverse off-label behandelingen die hiervoor wereldwijd succesvol worden toegepast. Meer informatie hierover vindt u in bijgevoegde documenten.

Eenvoudigheidshalve wordt de inhoud van de website op https://zelfzorgcovid19.nl en de documenten waarnaar wordt verwezen op internet als hier herhaald en ingelast beschouwd. Volgens de tegenstanders van huisarts Rob Elens zouden hij en dr Zelenko en anderen niet hebben bewezen dat HCQ en/of Ivermectine en/of zelfzorgmiddelen werken. Het kwantitatieve en kwalitatieve bewijs is overweldigend. Het gaat om de hoeveelheid en de kwaliteit van de bewijzen die huisarts Rob Elens en dr Zelenko leveren. In alle landen waar HCQ en/of Ivermectine tijdig is ingezet is het aantal Coviddoden significant lager dan in Nederland (zie: https://zelfzorgcovid19.nl/vergelijking-tussen-16-landen-met-en-16-landen-zonder-hcq-behandeling). De tegenstanders van Rob Elens eisen een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). Bovendien dragen zij er niet aan bij dat dit onderzoek plaatsvindt. De eis van zo’n onderzoek imponeert pervers gezien het feit dat beleid en strategie volledig is ingezet op zeer kostbare mRNA-vaccins die experimenteel zijn en waarbij veel vaccinatieschade en zelfs doden worden gemeld in niet gecensureerde kanalen en door niet gecensureerde bronnen.

Bovendien dienen het RIVM, het OMT en Gezondheidsraad eraan mee te werken dat het door hen verlangde onderzoek wordt uitgevoerd en het door hen verlangde bewijs wordt geleverd. Zij werken tegen dat het bewijs wat naar hun zin is wordt geleverd. Professionals zoals huisarts Rob Elens te Meijel met ruime ervaring met bestrijding van virussen, ook in de tropen, moeten ‘on the fly’ uitdokteren welke ervaringsfeiten en behandelingen uitwijzen wat de beste werkwijze is. Op het slagveld vraagt ook niemand de chirurgijn eerst naar het wetenschappelijke RCT-bewijs voordat de ingreep wordt geaccepteerd. Er wordt over Corona gesproken in termen van oorlog dus deze vergelijking met het slagveld is toepasselijk.

Het advies van huisarts Rob Elens is goed doordacht, verantwoord, weldenkend en doorstaat de noodzakelijke wetenschappelijke en ethische toetsen ruimschoots. Het RIVM, OMT, de Gezondheidsraad en IGJ en anderen zijn door hun adviezen aan het Kabinet verantwoordelijk voor de Coronamaatregelen. Zij maken zich schuldig aan deelname aan terroristische feiten en misdrijven tegen het leven gericht. Er lijkt zelfs sprake te zijn van genocide omdat een nationale groep (Nederlanders) leefomstandigheden wordt opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht (vgl: artikel 3, eerste lid, onder c Wet Internationale Misdrijven (WIM)).

Daarom dient de Rechtspraak te bepalen dat het een misdaad is strafbaar gesteld in  WIM althans (massa)moord en een terroristische misdrijf om (het Kabinet) niet (te adviseren): a) het Zelenko-protocol te handhaven en/of b) de combinatie van HCQ, Zink en Azitromycine en/of c) Ivermecetine en/of d) soortgelijke geneesmiddelen in de eerstelijnszorg beschikbaar te stellen aan huisartsen en apothekers bij en tijdens bestrijding van de (klachten door de) pandemie en/of epidemie en/of gevolgen anderszins van het virus Sars-cov-19 althans het nieuwe Coronavirus.

Ik doe aangifte bij het Openbaar Ministerie te Den Haag omdat de (rechts)personen  die schuldig zijn aan bedoelde misdrijven tegen het leven gericht met name zijn gevestigd of werkzaam zijn in Den Haag en omstreken (RIVM, OMT, IGJ). Bovendien kwalificeren de misdrijven als WIM-feiten waardoor de Rechtbank Den Haag bevoegd is daarvan kennis te nemen (artikel 15 WIM). Dat er sprake is van redelijke verdenking van WIM-feiten komt omdat de bevolking wordt afgehouden van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, en goedkoop bestrijden. En omdat er evident sprake is van een aanval op een burgerbevolking. En omdat bevolkingsgroepen door de Coronamaatregelen althans de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus (in het ziekenhuis op het IC) worden uitgeroeid, zoals bejaarden en personen anderszins met comorbiditeit. Wereldwijd meer dan 6,2 miljoen mensen. Daarmee is voldaan aan de bestanddelen van artikel 3 en/of 4 WIM.

Er kan nog meer worden meegedeeld aan het OM over het strafbare karakter van de Coronamaatregelen. Zoals dat de PCR-test en de Coronavaccins onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk zijn. Omdat de essentie is dat de burgerbevolking wordt afgehouden van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden en er sprake is van een strijd tegen de burgerbevolking en van bedrog met terroristische oogmerk, meen ik dat de informatie die u hierbij is verstrekt voldoende is voor u om onmiddellijk strafrechtelijk op te treden in verband met de strafbare feiten waarvan ik hierbij schriftelijk bij het Openbaar Ministerie te Den Haag aangifte heb gedaan.

Ik wil dat betrokkenen ophouden met hun strafbare feiten en dat zij strafrechtelijk vervolgd worden voor de ernstige misdrijven die zij tegen mij en anderen begaan en waarvan de mensheid als geheel slachtoffer is.

Ik wil wel /niet* op de hoogte worden gehouden van wat het Openbaar Ministerie met mijn aangifte doet.

Hoogachtend,

Naam            :.......................................................................................................
Handtekening    :.......................................................................................................

*) doorhalen wat niet van toepassing is.


----
Bronnen op internet:

Rob Elens, huisarts te Meijel, paste in Nederland als eerste de mix van HydroxyChloroquine, Zink en Azitromycine toe en genas daarmee 10 patiënten van Covid19. Huisarts Rob Elens is voorstander van toepassing van deze medicatie in de eerste lijn tegen Covid19 om daarmee de druk op de tweede lijn (ziekenhuizen, IC) te verlichten


Meta-analyse en rapid review: Ivermectine reduceert risico stervensrisico Covid19 sterk: onethisch en immoreel om het niet te gebruiken! De meta-analyse bevestigt dat Ivermectine het risico om te overlijden aan Covid19 vermindert met 65% tot 92%. Ivermectine is bewezen effectivitief. De meta-analyse bevestigt de preventieve werking van Ivermectine bij Covid19. Preventief gebruik reduceert de kans op Covid19 met waarschijnlijk 82% tot 92%.


Video met de geschiedenis van Ivermectine en de rol daarvan in de behandeling van Covid19. Het tweede deel gaat over de partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van Ivermectine.


Zelfzorg om Covid19 te voorkomen met vrij verkrijgbare middelen werkt. De testgroep nam dagelijks 25 mg zink, 10 druppels Quina™,400 mg quercetine, 1000 mg vitamine C; 1000 IU (25 μg) vitamine D3, 400 IU Vitamine E en 500 mg l-lysine. De relatieve risico reductie is als volgt : de kans op griepachtige symptomen nam met 80% af (20% naar 4%). De kans op COVID nam met 100% af (15% naar 0%).

 

Testimonial van o.a. offlabel gebruik Ivermectine. Zware zieken binnen 5 dagen weer 95% hersteld. Een shock in positieve zin. Na 2 weken ziek zijn binnen enkele dagen van Covid19 met Ivermectine. Iris de Boer geneest van vaccinatie bijwerkingen met Ivermectine.

 

Ontdekkers Ivermecitine kregen Nobelprijs voor Geneeskunde (a game-changing drug)


Op basis van resultaten uit het buitenland dient geconstateerd te worden dat er grote verschillen in sterfte cijfers waargenomen worden tussen situaties waar men wel bepaalde medicamenten toepaste vs. waar dat niet gebeurde. Zie: https://c19study.com (klik op Early) in totaal 15 studies en hieronder de 4 meest recente:


Yale professor Dr. Harvey Risch zegt dat HydroxyChloroquine 100.000en levens kan redden als het op de juiste manier wordt gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propaganda-oorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn:

 

Overzicht per 6 mei 2020 van wetenschappelijk bewijs voor diverse Covid19 behandelingen:

 

De eis van Randomised Control Trials (RTC) is onethisch:

 

Bewijs bedrog Covid19